Sự phát triển của mạng máy tính đã mang lại những thay đổi lớn trong cuộc sống của con người. Nó không chỉ là một nguồn dữ trữ thông tin vô cùng lớn và khả năng thông tin liên lạc một cách nhanh chóng mà con là một công cụ giải trí tiện ích.