Ngoài những lo lắng làm sao để hút khách, bán được nhiều hàng và lo bị đối thủ giành giật thị phần thì doanh nghiệp còn phải đối phó với những kiểu khách hàng khó xơi. 1.Khách hàng nóng tính: đây là khách hàng dễ nổi cáu nếu nhận được một dịch vụ không hoàn