Người xưa thường có câu, “phi thương bất phú” nhưng trong kinh doanh người bán hàng cần giữ được lương tâm của mình, nó thể hiện ở tâm và đức. Đạo đức lương tâm người bán hàng là tiêu chí quan trọng để lấy niềm tin của người tiêu dùng. Có những người bán hàng